Syllabus

Télécharger le syllabus

DAN

10e KYU

KIHON

TACHIKATA

 • YOI
 • Fudo Dachi
 • Sanchin Dachi
 • Zenkutsu Dachi

TSUKI

 • Seiken oi tsuki (jodan, chudan, gedan)
 • Seiken gyaku tsuki (jodan, chudan, gedan)
 • Seiken morote tsuki (jodan, chudan, gedan)
 • Seiken ago uchi

UKE (Seiken, Shuto)

 • Jodan uke
 • Mae gedan barai

KERI

 • Hiza geri
 • Kin geri
 • Mae geri (jodan, chudan)

IDO KEIKO

 • Zenkutsu dachi
 • Sanchin dachi

KATA

 • Taikyoku sono ichi
 • Taikyoku sono ni

STAMINA

 • 15 pompes
 • 40 abdo-crunchs
 • 15 flexions

KUMITE

 • Ippon kumite

KOKYU HO

 • Nogare (omote, ura)
 • Kiai

9e KYU

KIHON

TACHIKATA

 • Seiken shita tsuki
 • Seiken tate tsuki (jodan, chudan, gedan)
 • Seiken kagi tsuki
 • Hiji ate (jodan, chudan)

TSUKI

 • Seiken shita tsuki
 • Seiken tate tsuki (jodan, chudan, gedan)
 • Seiken kagi tsuki
 • Hiji ate (jodan, chudan)

UKE (Seiken, Shuto)

 • Chudan soto uke
 • Chudan uchi uke

KERI

 • Mae keage
 • Yoko keage
 • Uchi mawashi keage
 • Soto mawashi keage

IDO KEIKO

 • Kokutsu dachi

KATA

 • Taikyoku sono san

STAMINA

 • 20 pompes
 • 45 abdo-crunchs
 • 20 flexions

KUMITE

 • Yakusoku kumite
 • Sambon kumite

8e KYU

KIHON

TACHIKATA

 • Tsuru ashi dachi
 • Kiba dachi
 • Kumite no kamae

TSUKI

 • Uraken ganmen uchi
 • Uraken sayu ganmen uchi
 • Uraken hizo uchi
 • Uraken mawashi uchi
 • Uraken oroshi ganmen uchi

UKE

 • Morote chudan uchi uke
 • (seiken, shuto) Uchi uke gedan barai

KERI

 • Kansetsu geri
 • Yoko geri (jodan, chudan)
 • Mawashi geri (jodan, chudan, gedan)

IDO KEIKO

 • Kiba dachi

KATA

 • Sokugi taikyoku sono ichi
 • Sokugi taikyoku sono ni
 • Sokugi taikyoku sono san

RENRAKU

Sono ichi :
 • Mae geri
 • Chudan gyaku tsuki
Sono ni :
 • Chudan soto uke Mae gedan barai
 • Chudan gyaku tsuki

STAMINA

 • 30 pompes
 • 50 abdo-crunchs
 • 30 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille

KUMITE

 • Jyu kumite – 2 x 60 secondes

7e KYU

KIHON

TACHIKATA

 • Uchi hachiji dachi
 • Neko ashi dachi
 • Shiko dachi

TSUKI

 • Tettsui kome kami
 • Tettsui oroshi ganmen uchi
 • Tettsui hizo uchi
 • Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
 • Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

UKE

 • Shuto mawashi uke
 • Mae mawashi uke

KERI

 • Jodan uchi heisoku geri
 • Ago jodan geri

IDO KEIKO

 • Neko ashi dachi

KATA

 • Pinan sono ichi
 • Sanchin no kata

STAMINA

 • 35 pompes
 • 55 abdo-crunchs
 • 35 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 10 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 3 x 60 secondes

KOKYU HO

 • Ibuki sankai

6e KYU

KIHON

TACHIKATA

 • Kake ashi dachi

TSUKI

 • Shuto yoko ganmen uchi
 • Shuto sakotsu uchi
 • Shuto hizo uchi
 • Shuto sakotsu uchi komi
 • Shuto jodan uchi uchi
 • Nihon nukite
 • Yonhon nukite (jodan, chudan)
 • Ushiro hiji ate

UKE

 • Mawashi gedan barai
 • Juji gedan barai
 • Hiji uke
 • Jodan shuto uchi uke
 • Enkei gyaku tsuki

KERI

 • Ushiro geri (jodan, chudan – 3 modes)
 • Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan)

IDO KEIKO

 • Kake ashi dachi

KATA

 • Pinan sono ni
 • Pinan sono san

STAMINA

 • 40 pompes
 • 60 abdo-crunchs
 • 40 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 15 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 4 x 60 secondes

5e KYU

KIHON

TACHIKATA

 • Moro ashi dachi

TSUKI

 • Shotei uchi (jodan, chudan, gedan)
 • Age hiji ate (jodan, chudan)
 • Oroshi hiji ate
 • Jun tsuki (jodan, chudan, gedan)

UKE

 • Seiken juji uke (jodan, chudan)
 • Shuto juji uke (jodan, chudan)
 • Shotei uke (jodan, chudan, gedan)

KERI

 • Oroshi uchi kakato geri
 • Oroshi soto kakato geri

IDO KEIKO

 • Moro ashi dachi

KATA

 • Pinan sono yon

STAMINA

 • 45 pompes
 • 65 abdo-crunchs
 • 45 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 15 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 5 x 60 secondes

4e KYU

KIHON

TSUKI

 • Koken uchi (jodan, chudan, gedan)
 • Haishu uchi (jodan, chudan)
 • Mae hiji ate (jodan, chudan)

UKE

 • Koken uke (jodan, chudan, gedan)

KERI

 • Kake geri (jodan, chudan, gedan)

IDO KEIKO

 • Ura ido

KATA

 • Pinan sono go
 • Taikyoku sono ichi ura
 • Taikyoku sono ni ura
 • Taikyoku sono san ura

RENRAKU

Sono san :
 • Mae geri – Yoko geri – Ushiro geri – Chudan gyaku tsuki

STAMINA

 • 50 pompes
 • 70 abdo-crunchs
 • 50 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 20 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 6 x 60 secondes

3e KYU

KIHON

TSUKI

 • Hiraken tsuki (jodan, chudan)
 • Hiraken oroshi uchi
 • Hiraken mawashi uchi

UKE

 • Gedan shuto morote uke
 • Gedan shotei morote uke

KERI

 • Mae kakato geri (jodan, chudan, gedan)
 • Age kakato ushiro geri

IDO KEIKO

 • Yon ju go do ido

KATA

 • Tsuki no kata

STAMINA

 • 55 pompes
 • 75 abdo-crunchs
 • 55 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 20 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 10 x 60 secondes

2e KYU

KIHON

TSUKI

 • Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
 • Nakayubi ippon ken (jodan, chudan)
 • Oyayubi ippon ken (jodan, chudan)
 • Hitosashi yubi ippon ken (jodan, chudan)
 • Yama tsuki

UKE

 • Kake uke (jodan, chudan)
 • Morote kake uke

KERI

 • Tobi mae geri
 • Tobi nidan geri

IDO KEIKO

 • Kumite no kamae (fumi ashi, oi ashi, okuri ashi, kosa ashi) avec changements d’angles

KATA

 • Gekisai dai
 • Tensho

RENRAKU

Sono yon :
 • Sagari oi ashi
 • Gedan barai
 • Oi ashi
 • Ago uchi
 • Gyaku tsuki
 • Oi ashi – Mae geri
 • Mawashi geri
 • Ushiro geri
 • Gedan barai
 • Gyaku tsuki

STAMINA

 • 60 pompes
 • 80 abdo-crunchs
 • 60 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 30 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 12 x 60 secondes

1er KYU

KIHON

TSUKI

 • Keiko uchi
 • Haito uchi (jodan, chudan, gedan)
 • Morote haito uchi (jodan, chudan)

UKE

 • Chudan haito uchi uke
 • Osae uke

KERI

 • Tobi yoko geri
 • Tobi mawashi geri
 • Tobi ushiro geri
 • Tobi ushiro mawashi geri

KATA

 • Gekisai sho
 • Yantsu

RENRAKU

Sono go :
 • Oi tsuki – Gyaku tsuki
 • Oi tsuki – Shita tsuki
Sono roku :
 • Oi mawashi geri
 • Oi tsuki – Gyaku tsuki
 • Gyaku mawashi geri

STAMINA

 • 65 pompes
 • 100 abdo-crunchs
 • 65 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 30 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 15 x 60 secondes

1er DAN

KIHON

TSUKI

 • Toho uchi
 • Jodan age tsuki

UKE

 • Haito uchi uke
 • Morote haito uchi uke

KATA

 • Saifa
 • Pinan ura
  • Sono ichi
  • Sono ni
  • Sono san
  • Sono yon
  • Sono go

RENRAKU

Sono sichi :
 • Mawashi geri
 • Ushiro mawashi geri
 • Jodan mae geri
 • Mawashi geri
 • Ushiro mawashi geri

STAMINA

 • 75 pompes
 • 150 abdo-crunchs
 • 75 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 30 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 20 x 60 secondes

2e DAN

KATA

 • Seipai
 • Seienchin

STAMINA

 • 75 pompes
 • 150 abdo-crunchs
 • 75 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 30 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 30 x 60 secondes

DIPLOMES

 • Juge/arbitre national

3e DAN

KATA

 • Kanku
 • Garyu
 • Kata personnel

STAMINA

 • 75 pompes
 • 150 abdo-crunchs
 • 75 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 30 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 40 x 60 secondes

DIPLOMES

 • Juge international

4e DAN

KATA

 • Sushiho

STAMINA

 • 75 pompes
 • 150 abdo-crunchs
 • 75 flexions
 • Tobi geri avec une touche à sa propre hauteur de taille + 30 cm

KUMITE

 • Jyu kumite – 50 x 60 secondes

DIPLOMES

 • Arbitre international